Search
Close this search box.

Ñe emōj an jako am maroñ toprak ñan onean ejmour

Ñe emōj an jako am maroñ toprak ñan onean ejmour

Āinwot an Arkansas Medicaid rol lak ñan jerbal ko an mōkta lak im jinoe an jemlok ejmour ñan armij ro rejjab maroñ in toprak, emaroñ in jako ejmour eo am. Ekkar ñan jekjek eo kwoj pād ie, eñin ej ta eo kwoj aikuj in kōmmane.

Ñe ejako am maroñ in toprak ej kinke kwar jab lelak melele ko, kwoj maroñ in lelak wōt melele kani im kōmman bwe en bar bellok joñan eo. You have 30 days to do so after your closing date if you qualified for Medicaid under Long-Term Services and Supports eligibility rules. You have 90 days after your closing date if you qualified for Medicaid under Modified Gross Adjusted Income (MAGI) eligibility rules.

Wawen eo ebidodo tata in kōmmane ej ñan etal ñan access.arkansas.gov im deloñ ñan (ako kōmman) akkaun eo am. Innem:

  • Jiped “Log in (Deloñ)”
  • Deloñ ñan ilowaan Access Arkansas akkaun ilo am kōjerbale etam im paajwōt (ako kōmmane juon ñe kwojañin de kōmmane)
  • Lale im jiped “Kalikkar” ako “Kakāāl” ñan kōmelele ko kin wawen topar eok (atōrej, nōmba in telebon, email ilo am aikuj)
  • Jiped “Lale”
  • Jiped “Melele ko relaplok” ñan lale case eo am (ako link case eo am ñan akkaun ñe kojañin kar kōmmane)
  • Jiped “Lelak Pepa ko”
  • Loore tol koi lo jikriin ñan lelak pepa ko an DHS ilo kein jerbal

Lale lak pija in kōmman akkaun, koneek case ko, im liki pepa emaroñ in walok ilo “Access Arkansas Kein Jerbal, Lelak Pepa ko” pija.

Mael/Fax

Ñe kwojjab maroñ in lelak pepa ko am ñan aunlain, kwoj maroñ letok ilo juon ian wawen kein ilal.

Mael
DHS Pine Bluff Scanning Center
P O Box 8848
Pine Bluff, AR 71611

Fax
1-870-534-3421
Ñe pepa eo am ewor ruo jai die, fax aoleper.

Ilo-armij
Kwoj maroñ in lelak mweiuk ko ñan DHS opiij eo turim.

Resource Guide

Click here for a guide listing statewide resources including free and sliding scale based medical clinics, assistance with prescription payments, and community resources supplying transportation needs.

More Information

Ñe ejako Medicaid-bōk eddo ilo jāān ejmour kinke emōj an laplok oneam im kwojjab maroñ in toprak, kwoj maroñ in bōk am injuran in ejmour ilo jikin jerbal eo am ako ilo injuran eo an jikin wia. Kwoj maroñ in loe elaplok melele kake jikin wia eo ilo www.healthcare.gov ako kwoj maroñ in kurlok jikin eo ilo 1-800- 318-2596.

Ñe ewōr am maroñ ñan juon būlaan in ejmour im jikin jerbal eo ej bōk eddo in, an jako am Medicaid enij jinoe juon ien eo enij kotlak am deloñ ilowaan būlaan in jikin jerbal eo ej bōk eddo in. Wūnto in ej aikuj ñan 60 wōt raan, im jab likiti wōt.