Search
Close this search box.

TEA/Work Pays Time Limit Marshallese

TEA/Work Pays Time Limit Marshallese

English | Spanish

Ilo Maaj 13, 2023, Kakien 266 jān 2023 diklak jān ien eo ilo aeloñ ñan Transitional Employment Assistance (TEA, Jibañ ikijen Oktakin Jerbal) būrookraam im joñan awa eo ñan būrookraam eo an Arkansas Work Pays (Kōllā Jerbal) jān roñoul-emen (24) ñan joñoul ruo (12) alloñ.  12-alloñ ien eo enij jinoe ilo Eprōl 1, 2024.

Ñan maroñ in loore kakien kāāl eo, kōjjelā maanlak ej aikuj in etal ikijen makutkut kein ilal. 

*TEA:

 • Keij ko ewor bwinbwin in 9 alloñ ako diklak jān Eprōl 1, 2024:
  • Keij eo enij kilōk ilo an tobar e 12-alloñ awa.
  • TEA lale ajiri im TEA jerbal in jibañ ko jot enij jemlok ñe ekilok keij eo. 
 • Kein ko ewor bwinbwin in 10 alloñ ako elaplok ilo Eprōl 1, 2024:
  • Keij eo enij kilōk ilo Juun 30, 2024.
   • Makutkut eo emōj an lelak an kōjjelā in 3 alloñ.
  • TEA lale ajiri im TEA jerbal in jibañ ko jot enij jemlok ñe ekilok keij eo. 
 • Keij ko rej jerbal ako bar jerbal ilo ako elikin Eprōl 1, 2024:
  • Joñan awa kāāl eo ej jinoe. 
  • Ñan bar kanne, keij ko ilo an wor bwinbwin in 12 ako elaplok alloñ reban bar toprak.

*Ajiri wot TEA keij ko im jinen im jemen ro rejjab-loñ-in-juon em keij ejelok aer joñan ien. 

*Kakien ko ilo torrein ñan an maroñ in toprak ñan TEA rumijlak, jako, im aitoklak enij jerbal wot.

Kōllā jān Jerbal:

 • Keij ko jān juon Kōllā jān Jerbal ej bwinbwin 9 alloñ ako diklak ilo Eprōl 1, 2024:
  • Keij eo enij kilōk ilo an tobar e 12-alloñ awa.
 • Keij ko jān juon Kōllā jān Jerbal in 10 alloñ ako elaplok ilo Eprōl 1, 2024:
  • Keij eo enij kilōk ilo Juun 30, 2024. 
 • Keij ko rej jerbal ako bar jerbal ilo ako elikin Eprōl 1, 2024: 
  • Joñan awa kāāl eo ej jinoe.
  • Ñan an bar kanne, keij ko ewor bwinbwin in Kōllā jān Jerbal 12 ako elaplok alloñ eban toprak.

Jouj im tobar TEA ako Kōllā jān Jerbal rijerbal eo ñan ekatak kin joñan ien eo ej wor wot am im ñan bok jot bar melele kin wawen ko jot keij eo am emaroñ in jelot im ejjab maroñ in laajrak iloñ.